האם מותר לבקר בכנסיות?

הרב שמואל שפיראפורסם 09:18, 22/10/2012
תמונה כלליתתמונה כלליתתמונה כללית

שאלה: 

 

דתיים רבים נמנעים מלהיכנס לכנסיות, האם קיים איסור בתורה? (רון).

 

תשובה:

 

שלום וברכה.

 

התורה החמירה מאוד במקומות רבים על כל קשר והתקרבות לעבודה זרה; לפעמים בגלל איסור עצמי של הנאה מעבודה זרה, ולפעמים בגדר של הרחקה מחשש של התקרבות יתר והשפעה.

 

הרמב"ם בפירושו למשנה אף אוסר לגור בעיר שיש בה עבודה זרה, ואת המציאות שבה גרו יהודים בכל הדורות, מתרץ הרמב"ם: "..אבל אנחנו תחת ידיהם בעוונותינו ושוכנים בארצם אנוסים, נתקיים בנו מה שנאמר "ועבדתם שם אלהים מעשה ידי אדם עץ ואבן", ואם העיר דינה כך, קל וחומר בית עבודה זרה עצמו שהוא אסור לנו כמעט לראותו כל שכן ליכנס בו" (רמב"ם פירוש המשנה, מסכת עבודה זרה). כלומר, המגורים הם מאונס, אולם בוודאי שאין להיכנס לבית של עבודה זרה.

 

וכן פוסק בשולחן ערוך: "אסור להסתכל בנוי אלילים כיון שנהנה בראיה" (יורה דעה, סימן קמב, טו).

 

רבי יהודה החסיד שחי לפני כשש-מאות שנה, כותב בספרו: "כומר אחד היה חייב ליהודי כסף, וידע הכומר שלא ילך אחריו לבית התיפלות, וכשהיה הולך לתבוע חובו הלך הנכרי לבית התיפלות, ולא רצה היהודי לילך אחריו שם" (ספר חסידים, תלה).

 

והוסיף בספר "חכמת אדם": "כיון דבית עבודה זרה אסור בהנאה, אם כן אסור לכנוס בתוכה... ומצוה להתרחק שלא ילך נגד הפתח בתוך ד´ אמות ואסור... להסתכל בנויה" (כלל פד, סעיף טז).

 

וכן הורה הרב עובדיה יוסף, מכיוון "שהנוצרים עובדי עבודה זרה הם, וממילא דין כנסייתם כבית עבודה זרה ממש, ולכן ברור מאוד שאסור לבקר בכנסיית הנוצרים".

 

כלומר, הנצרות מוגדרת כעבודה זרה, וממילא הכנסיות נחשבות כבתי עבודה זרה, שאסור להיכנס לתוכן (שו"ת "יחווה דעת" ד, מה). כך הורו רבנים גם ביחס לכניסה במסגרת ביקור תיירותי, ואפילו כאשר מדובר בטקס ממלכתי (שו"ת "יביע אומר" חלק ז, יו"ד סימן יב. ובשו"ת מראה הבזק חלק ג, קיד).

 

ואכן, בשנת תש"ח, כאשר כיהן הרב עובדיה יוסף בקהיר בתפקדי סגן הרב הראשי למצרים, הוא הוזמן להלוויית קונסול נוצרי נכבד מאוד לייצג את הרבנות הראשית. הרב עובדיה סירב ללכת, גם כאשר היה חשש שהדבר עלול לעורר תקרית דיפלומטית.

 

אמנם כאשר מדובר על פעילות ביטחונית של חיילים הכוללת כניסה לכנסייה, ובוודאי כאשר הדבר נוגע לסכנת נפשות –

במקרים כאלה מותר להיכנס לכנסייה (שולחן ערוך "יורה דעה", סימן קנ"ז, ג).

 

לסיכום: מכיוון שהנצרות מוגדרת כעבודה זרה ליהודים, ויש איסור מן התורה להיכנס לבתי עבודה זרה – אין להיכנס לכנסיות לביקור, אלא אם כן מדובר בסכנת חיים או לצרכים ביטחוניים (משיב: הרב שמואל שפירא, רבה של כוכב יאיר).

 

  • לבירורים ושאלות אפשר לפנות למענה הטלפוני של צהר בענייני בהלכה. ימים א'-ה', בין השעות 19:00-23:00, בטלפון 1-800-200-377.